همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش ژورنال
22 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی || دوره دوم - شماره سه
  عنوان ژورنال : فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : دوم
  شماره : سه
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/08/01
  • شاپای الکترونیکی : 2717-2074
  • ایمیل : info[at]lawmagazine.ir
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها