• بهینه سازی عملکرد سیستم سد چند منظوره مهاباد با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تئوری موجک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1100
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این مطالعه بهینه سازی بهره برداری از مخازن چند منظوره بررسی شده است و تئوری موجک و الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی عملکرد مخزن چند منظوره سد مهاباد بکار رفته است. سیستم مخزن سد مهاباد دارای اهداف تامین نیاز آبی پایین دست، شامل نیاز آب شرب، آب کشاورزی و تولید نیروی برقابی و همچنین کنترل سیلاب می باشد. الگوریتم ژنتیک یک روش جستجوی تصادفی جدید است و عملگرهای اصلی آن ترکیب، جهش و انتخاب می باشد. در این مقاله سیاست بهینه بهره برداری مخزن از طریق کمینه سازی مجمـوع مجذور اختلاف خروجی و نیاز آبی(tsd) صورت گرفته است. یک مدل الگوریتم زنتیک و چهار مدل ترکیبی الگوریتم زنتیک و تئوری موجک با استفاده از موجکهای سیملت 4، کویفلت 5، دابچیز10 و هار ارائه شده و مـدل ga-w-sym4 با tsd برابر با 6.668 به عنوان بهترین مدل معرفی شده است و سیاست بهره برداری بدسـت آمده از این مدل به عنوان سیاست بهینه بهره برداری معرفی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها