• بررسی تاثیر توسعه شرکت های دانش بنیان بر اشتغال آفرینی در حوزه صنعت ( مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/17
  • تعداد بازدید: 228
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  بررسی تاثیر توسعه شرکت های دانش بنیان بر اشتغال آفرینی در حوزه صنعت (مورد مطالعه:  شرکت های دانش بنیان)

  در سال‌های اخیر شرکت‌های دانش بنیان در کشورهای توسعه یافته بیش از بیش مطرح شده‌اند. در کشور ما نیز این نوع سازمان ها و شرکت ها رشد خوبی داشته اند. واحدها و یا موسساتی که از دل دانشگاه ها شکل گرفته اند. و به توسعه اقتصادی و اشتغال آفرینی در کشور با حمایت های نخبگان ، مبتکران علمی و فناوری و دانشجویان توانمند می توان به خلق محصولات و خدمات از دستاوردهای پژوهشی رسیده اند .

  اهمیت توسعه شرکت های دانش بنیان در توسعه اقتصادی و اشتغال زایی کشور شناسایی راهبردها و عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی و حمایت از تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان بسیار حائز اهمیت است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شرکت های دانش بنیان بر اشتغال آفرینی می باشد که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و همبستگی است .  

  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت می باشد که حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برابر با 384 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به‌صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار lisrel انجام گرفت. نتایج نشان داد که شرکت های دانش بنیان بر اشتغال آفرینی تاثیر معناداری دارد. عوامل موثر شرکت های دانش بنیان هر چهار مولفه تحقیق و توسعه، رقابت پذیری محصول ، امکان پذیری تجاری و بازارپذیری با اشتغال آفرینی در حوزه صنعت رابطه مثبت و معنی داری بر قرار است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها