• بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: هتل های شهر تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/05
  • تعداد بازدید: 210
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: هتل های شهر تهران)

  امروزه شرکت‌هاى پیشرو سعى مى‌کنند که از طریق «کسـب رضـایت عوامل پراهمیت براى‌ مشتریان‌ به بهترین نحوه ممکن» سودآوری‌شان را افزایش دهند. در سازمان‌هاى خدماتى همچون هتل ها عامل مهم و حیاتى‌ در‌ جـهت‌ کسـب مـزیت رقابتى پایدار، کارکنان شایسته و خدمت ‌محور (سرمایه انسانى) است.

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی است. کارکنان هتل در شهر تهران جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  384 نفر پیش‌بینی‌شده که به این منظور از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده برای توزیع پرسشنامه استفاده‌شده است.

  اندازه‌گیری متغیرها با پرسشنامه استاندارد انجام گرفت و روایی آن بر اساس روش‌های صوری و محتوایی و برای پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار spss24 و lisrel8.54 استفاده شد.

  نتایج نشان می‌دهد، مدیریت منابع انسانی بر تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد. کارمندیابی بر تعهد سازمانی در هتل های شهر تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد. آموزش و بالندگی بر تعهد سازمانی در هتل های شهر تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد. ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی در هتل های شهر تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد. جبران خدمات بر تعهد سازمانی در هتل های شهر تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد و نهایتا شرایط کاری بر تعهد سازمانی در هتل های شهر تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها