• اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان متاهل شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/22
  • تعداد بازدید: 164
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان متاهل شهر تهران

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان متاهل شهر تهران بود. این پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی پژوهش حاضر شامل زنان متاهل ساکن در شمال شرق شهر تهران سال 1400 - 1401 بود.برای دستیابی به گروه نمونه به روش نمونه گیری در دسترس از بین کانون های فکری و فرهنگسراها و سراهای محله منطقه 15 شهر تهران 30 نفر به صورت تصادفی و روش غربالگری انتخاب شدند .

  در این مرحله مقیاس سلامت روان و فرم کوتاه کیفیت زندگی به عنوان پیش آزمون بر روی آزمودنی ها اجرا شد. سپس گروه آزمایشی مداخله آموزشی تحلیل رفتار متقابل را طی 8 جلسه گروهی دریافت کردند. بعد از اتمام جلسات درمانی مجددا ابزار پژوهش به عنوان پس آزمون گرفته شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید.نتایج حاکی از تفاوت معنادار گروه آزمایش و گروه کنترل در مقیاس سلامت روان و کیفیت زندگی بود. همچنین نتایج پژوهش تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل را بر افزایش سلامت روان و کیفیت زندگی در زنان متاهل ساکن در شمال شرق شهر تهران را نشان داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها