• ارزیابی تجمع فلزات سنگین مس، جیوه و آرسنیک در بافت عضله ماهی شوریده (otolithes ruber) و کوتر (sphyraena forsteri) دریای عمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/17
  • تعداد بازدید: 148
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  ارزیابی تجمع فلزات سنگین مس، جیوه و آرسنیک در بافت عضله ماهی شوریده (otolithes ruber) و کوتر (sphyraena forsteri) دریای عمان

  عناصر سنگین به عنوان یکی از گروه های اصلی آلاینده های اکوسیستم های آبی، از طریق فعالیت های طبیعی و انسانی به محیط هایی آبی راه می یابند. این عناصر ممکن است در بدن موجودات آبزی، از جمله ماهی تجمع یافته و خطری بالقوه برای سلامتی اکوسیستم ها و موجودات زنده، خصوصا برای انسان به شمار آیند.

  پژوهش حاضر، به منظور ارزیابی غلظت فلزات سنگین مس، جیوه و آرسنیک در بافت عضله ماهیان شوریده  (otolithes ruber) و کوتر  (sphyraena forsteri) در بنادر کنارک و پزم در دریای عمان انجام شد. تعداد 36 نمونه ماهی از بنادر کنارک و پزم جمع آوری گردید. پس از آماده سازی نمونه ها و هضم شیمیایی غلظت فلزات مس، جیوه و آرسنیک به وسیله دستگاه جذب اتمی توسط کوره اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss ، ورژن 20 و آزمون های ancova (کواریانس) و آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 0.05 انجام شد.

  نتایج نشان داد، بین مقادیر فلزات موردمطالعه در بافت عضله ماهی شوریده و کوتر اختلاف معنی داری وجود نداشت  (p>0.05). میانگین غلظت فلزات سنگین مس، جیوه و آرسنیک در بافت عضله ماهی شوریده به ترتیب 3.61 ، 0.01 و 0.02 و ماهی کوتر به ترتیب 2.38 ، 0.01 و 0.02 میکروگرم در گرم بود. میزان غلظت فلزات سنگین در بافت عضله نمونه های موردمطالعه کمتر از حدمجاز استانداردهای بین المللی سازمان جهانی غذا و کشاورزی، سازمان بهداشت جهانی، مرکز ملی بهداشت و سلامت استرالیا، آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا، وزارت شیلات و کشاورزى انگلستان و سازمان غذا و داروى آمریکا به دست آمد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها