• تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رضایت شغلی، قانون شکنی و تعهدکارکنان با توجه به نقش تعدیلگر رهبری خدمتگزار مطالعه موردی: شعب بانک آینده شهر مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/22
  • تعداد بازدید: 139
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رضایت شغلی، قانون شکنی و تعهدکارکنان با توجه به نقش تعدیلگر رهبری خدمتگزار مطالعه موردی: شعب بانک آینده شهر مشهد

  این پژوهش، با هدف تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رضایت شغلی، قانون شکنی و تعهدکارکنان با توجه به نقش تعدیلگر رهبری خدمتگزار در بین کارکنان شعب بانک آینده شهر مشهد، انجام شده است. از نظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی بوده و از منظر، هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شعب بانک آینده مشهد به تعداد 320 نفر بوده و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 175 نفر تعیین شده است. برای سنجش متغیرهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی، رضایت شغلی، قانون شکنی و رهبری خدمت گزار، از پرسشنامه استاندارد ادیگوزل و همکاران ( 2020 ) و برای اندازه گیری تعهد کارکنان، از پرسشنامه استاندارد تعهد کارکنان تسینگ  (2011) استفاده شده است.

  روایی محتوایی- صوری و روایی سازه ابزار پژوهش بررسی و مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ و ترکیبی سنجیده و تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی و از روش حداقل مربعات جزئی به وسیله نرم افزارهای spss و smartpls استفاده شد. نتایج کسب شده از این پژوهش نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رضایت شغلی و تعهد کارکنان بانک آینده مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد و بر قانون شکنی کارکنان تاثیر منفی و معناری داری دارد. رهبری خدمتگزار تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر رضایت شغلی و قانون شکنی کارکنان بانک آینده را تعدیل می کند. همچنین رهبری خدمتگزار بر تعهد کارکنان بانک آینده تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها