• بررسی تاثیر رهبری هوشمندانه مدیران بر دوسوتوانی سازمانی با نقش میانجی گری ارتباطات سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/23
  • تعداد بازدید: 130
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  بررسی تاثیر رهبری هوشمندانه مدیران بر دوسوتوانی سازمانی با نقش میانجی گری ارتباطات سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی)

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر رهبری هوشمندانه مدیران بر دوسوتوانی سازمانی با نقش میانجی گری ارتباطات سازمانی است. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی - پیمایشی از حوزه مطالعات میدانی انجام شده است. با توجه به این که سازمان صدا و سیما در بهسازی فرهنگی کشور نقش بسزایی دارند و می توانند تاثیر شگرفی در پیشبرد اهداف فرهنگی کشور داشته باشند، لذا سازمان صدا و سیما مرکز خراسان رضوی جامعه آماری تحقیق حاضر قرار می گیرند که برای تکمیل پرسشنامه ها از کارکنان این سازمان کمک می گیریم.

  که طبق آمار تعداد آن ها 385 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 251 نفر برآورد گردید؛ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به توزیع و تکمیل پرسشنامه در بین کارکنان می پردازیم. با توجه به تازگی متغیرهای تحقیق، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن مورد آزمایش قرار گرفته بود. آزمون فرضیه و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزار spss و pls انجام شد.

  روش تحقیق از نوع مدل ساختاری؛ تجزیه و تحلیل مسیر نتیجه است. نتیجه تجزیه و تحلیل مسیر نشان می دهد که رهبری هوشمندانه بر دوسوتوانی سازمانی و ارتباطات سازمانی در بین کارکنان صدا و سیما در شهر مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد. ارتباطات سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی در بین کارکنان صدا و سیما در شهر مشهد تاثیر مثبت و معنادار دارد. ارتباطات سازمانی تاثیر رهبری هوشمندانه بر دوسوتوانی سازمانی در بین کارکنان صدا و سیما در شهر مشهد را میانجی گری می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها