• بررسی نقش میانجی چاپلوسی بر رابطه بین رهبری اقتدارگرا و موقعیت شغلی با نقش تعدیلگر گرایش فاصله قدرت (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 3 شهر مشهد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/17
  • تعداد بازدید: 85
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی نقش میانجی چاپلوسی بر رابطه بین رهبری اقتدارگرا و موقعیت شغلی با نقش تعدیلگر گرایش فاصله قدرت (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 3 شهر مشهد)

  هدف : بررسی چگونگی تأثیر قرار گرفتن کارکنان در معرض رهبری مستبد به تحقیقات اخلاق تجاری می افزاید. وضعیت محل کار آنها با رتبه همتایان، همراه با نقش میانجی رفتار محبت آمیز با هدف سرپرستان و نقش تعدیل کننده جهت گیری فاصله قدرت و انگیزه خودافزایشی آنها. این پژوهش بررسی نقش میانجی چاپلوسی بر رابطه بین رهبری اقتدارگرا و موقعیت شغلی با نقش تعدیلگر گرایش به فاصله قدرت (مورد مطالعه: شهرداری مشهد) صورت گرفت.

  روش شناسی : این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان منطقه 3 شهرداری مشهد ، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 176 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد، که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از روش مدل سازی مربعات جزیی استفاده گردید.

  نتیجه : نتایج به دست آمده نشان داد که قرار گرفتن در معرض رهبران مستبد، رفتار خشنودانه کارمندان را تحریک می کند.و این رفتار به نوبه خود می تواند به آنها در دستیابی به جایگاه بالاتر در سازمان کمک کند. نقش میانجی خرسندی صعودیرفتار همچنین در میان کارکنان با سطوح بالاتری از جهت گیری فاصله قدرت و خودافزایش برجسته تر است انگیزه بنابراین، برای محققان اخلاق کسب و کار، این مطالعه یک مسیر بالقوه خطرناک را مشخص می کند - شامل کارمندان تلاش های عمدی برای تحت تاثیر قرار دادن ناظران مخرب و خود محور - که توسط آن رهبری مستبد می تواند سودمند باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها