• بررسی نقش تعدیلگر توانایی درک احساسات مشتری بر رابطه بین مشتری گرایی و عملکرد فروش (مطالعه موردی: شرکت تپسی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/17
  • تعداد بازدید: 88
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی نقش تعدیلگر توانایی درک احساسات مشتری بر رابطه بین مشتری گرایی و عملکرد فروش (مطالعه موردی: شرکت تپسی)

  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش تعدیلگر توانایی درک احساسات مشتری بر رابطه بین مشتری گرایی و عملکرد فروش صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره پژوهش توصیفی – همبستگی قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه، شامل کارکنان شرکت تپسی بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که با توجه به جامعه آماری حجم نمونه موردنیاز پژوهش 384 نفر می باشد.

  ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.868 تایید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری اسمارت پی ال اس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که مشتری گرایی و عملکرد فروش رابطه معنی داری وجود دارد و در ادامه نقش تعدیلگر توانایی درک احساسات مشتری بر رابطه بین مشتری گرایی و عملکرد فروش جهانی تایید شد ولی نقش توانایی درک احساسات مشتری بر رابطه بین فروش گرایی و عملکرد فروش مورد تایید قرار نگرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها