• عوامل سه گانه مدیران دانشگاه علوم پزشکی البرز بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی با نقش میانجی تعهد سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/18
  • تعداد بازدید: 99
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  عوامل سه گانه مدیران دانشگاه علوم پزشکی البرز بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی با نقش میانجی تعهد سازمانی

  این پژوهش با هدف امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی با در نظرگرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی انجام شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی، با ماهیت توصیفی و از نظر موقعیت میدانی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان حوزه مالی و بودجه معاونت توسعه وکارشناسان اقتصاد سلامت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 321 نفر محاسبه شد.

  نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد می باشد، که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. جهت تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از روش مدل سازی مربعات جزیی استفاده گردید. یافته ها نشان داد، عوامل سازمانی بر استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی اثر غیر مستقیمی از طریق تعهد دارد و اثر مستقیم آن تایید شد.

  اثر مستقیم و غیر مستقیم عوامل فردی بر استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی تایید و همچنین اثر عوامل محیطی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی هم به صورت مستقیم ، و هم به صورت غیرمستقیم از طریق تعهد تایید شد. در کل نتایج بدست آمده نشان داد میزان 7 / 98 درصد از استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی توسط متغیر های مستقل تبیین گردید که میزان بسیار قویی بود. عوامل سه گانه بالا امروزه به عنوان اساسی ترین موارد لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی و روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش دولتی عنوان می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها