• شناسایی عوامل توانمندسازی معلمان اناث در ولسوالی میربچه کوت و ارائه ی الگوی مناسب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/22
  • تعداد بازدید: 68
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  شناسایی عوامل توانمندسازی معلمان اناث در ولسوالی میربچه کوت و ارائه ی الگوی مناسب

  هدف این پژوهش بررسی و شناسایی مولفه های توانمندسازی معلمان اناث در ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل و ارائه ی الگوی مناسب می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی و کمی و جامعه آماری شامل معلمان در ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل بود. برای نمونه گیری از نمونه گیری تصادفی استفاده شد. جامعه آماری شامل 200 نفر از معلمان بود که از آن میان به صورت تصادفی 80 نفر در این تحقیق مشارکت داشتند.

  پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شد که محقق ساخته بود که دو بخش سوالات عمومی و خصوصی را در بر می گرفت. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین امر و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ با ضریب 0.90 مورد تایید قرار گرفت. برای شناسایی عوامل از روش تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار اس پی اس اس 26 استفاده شد.

  و عوامل مدیریتی، عملگرایی، مهارت پروری، عوامل روانی، عوامل محیطی به عنوان مولفه های پرسشنامه از طریق محاسبه مقدار ویژه در تحلیل عاملی به دست آمد. همچنین الگوی نهایی پژوهش، با ضرایب استاندارد مورد تایید قرار گرفت. میزان ضریب تاثیر ابعاد در مولفه های توانمند سازی معلمان اناث به تنهایی بالاترین ضریب تاثیرگذاری در بعد عملگرایی با 0.77 و کمترین در بعد عوامل مدیریتی با 0.60 ، بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها