• بررسی رابطه نگرش آموزگاران به کاربرد فناوری های آموزشی با کیفیت تدریس و انگیزش تحصیلی دانش آموزان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/03
  • تعداد بازدید: 92
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی رابطه نگرش آموزگاران به کاربرد فناوری های آموزشی با کیفیت تدریس و انگیزش تحصیلی دانش آموزان

  رویکرد پژوهش کمی و هدف آن بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی با کیفیت تدریس و انگیزه ی تحصیلی دانش آموزان بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان دوره متوسطه شهر گرگان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 1542 نفر بود. نمونه آماری براساس جدول کرجسی و مورگان، 306 نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شد.

  ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه های تکنولوژی در آموزش یاکووز (2005)، پرسش نامه کیفیت تدریس رسولی (1389) و انگیزه به تحصیل قلی پور و بهرامی حصاری (1373) بود . برای تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد بین نگرش معلمان، کاربرد فناوری و فرآیند تدریس با انگیزه تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها