• آموزش بر اضطراب مادران کودکان بستری : براساس الگوی بتی نیومن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/03
  • تعداد بازدید: 165
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  آموزش بر اضطراب مادران کودکان بستری : براساس الگوی بتی نیومن

  مقدمه: بیماری کودک و بستری شدن در بیمارستان به عنوان یک بحران و منبع اضطراب برای مادران کودکان بستری می باشد. مدل سیستمی بتی نیومن به عنوان یکی از کاربردی ترین مدل های پرستاری با تکیه بر برقراری روابط انسانی، درک استرس ها و افزایش حمایت سازگاری ، نقش مهمی در افزایش کیفیت مراقبت های بالینی دارد. لذا این مطالعه با هدف تاثیر مدل سیستمی بتی نیومن بر اضطراب مادران کودکان بستری دربخش جراحی انجام شد.

  روش کار: این مطالعه تجربی بر روی 60 نفر از مادران کودکان بستری در بخش جراحی با روش تصادفی ساده در دو گروه آزمون و کنترل انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه اضطراب اشبیلبرگ می باشد. در گروه آزمون 4 جلسه ( 30-45 دقیقه ای) آموزش براساس مدل بتی نیومن و در گروه کنترل نیز آموزش های روتین اجرا شد. اطلاعات توسط نرم افزار آماری spss23 و آمار توصیفی (جدول، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (تی زوج، تی مستقل و آنکوا) تجزیه تحلیل شد.

  نتایح: آزمون کواریانس با حذف اثر پیش آزمون بین دوگروه آزمون و کنترل اختلاف معنی داری را نشان داد ( p<0.01 و 0.54= eta ) طوری که 54 درصد تغییرات کاهش اضطراب می تواند به احتمال تاثیر آموزش مدل سیستمی نیومن باشد.

  بحث نتیجه گیری: باتوجه به اثربخشی مدل بتی نیومن بر کاهش اضطراب مادران کودکان بستری می توان گفت با استفاده از نظریه های پرستای می توان امید داشت ضمن ارتقاء استانداردهای مراقبتی، شاهد رضایتمندی بیماران، افزایش کیفیت مراقبت های درمانی و کاهش هزینه های درمانی بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها