• بررسی میزان تاثیر استفاده از فناوری های سیار بر سواد رسانه ای و یادگیری دانش آموزان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/07
  • تعداد بازدید: 237
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی میزان تاثیر استفاده از فناوری های سیار بر سواد رسانه ای و یادگیری دانش آموزان

  یادگیری سیار که به عنوان m-learning نیز شناخته می شود، روش جدیدی برای دسترسی به محتوای آموزشی با استفاده از دستگاه های تلفن همراه است. این پژوهش از نظر هدف کاربری است و با استفاده از روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان هنرستان ناحیه یک اصفهان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 120 نفر از دانش آموزان برای انجام پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری در این پژوهش پرسشنامه بود.

  نتایج برگرفته از این پژوهش نشان داد فناوریهای سیار در ابعاد گوناگون بر سواد رسانه ای دانش آموزان موثر است. با توجه به سطح معنی داری ( p<0.05 ) می توان نتیجه گرفت رابطه معناداری بین فناوریهای سیار و بهبود تفکر انتقادی دانش آموزان، دستیابی به اطلاعات و تحلیل اطلاعات وجود دارد. یافته ها نشان داد فناوری های سیار بر یادگیری دانش آموزان نیز موثر است. در این پژوهش رابطه معناداری بین فناوریهای سیار و سهولت استفاده، افزایش همکاری در یادگیری و آموزش بهتر وجود دارد. بین فناوریهای سیار تمایل به بهره گیری، سرگرمی هوشمند و راحتی دسترسی رابطه معناداری مشاهده نشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها