• ارزیابی دوره های آموزشی کارکنان اداره کل امور مالیاتی سمنان بر اساس مدل کرک پاتریک و تحلیل همبستگی سطوح مدل

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/11
  • تعداد بازدید: 53
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف پژوهش، ارزیابی برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان بر اساس مدل چهار سطحی کرک پاتریک و تحلیل همبستگی واکنش با رفتار و نتایج و همبستگی رفتار با نتایج بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان سمنان (366 نفر) بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب‌شده‌اند. به همین منظور نمونه‌ای به حجم 117 نفر انتخاب گردید. ابزار مورداستفاده این پژوهش، مقیاس‌های واکنش، رفتار و نتایج است که پس از محاسبه روایی و پایایی آن بین نمونه توزیع و جمع‌آوری شد.

  همچنین برای ارزیابی یادگیری از پیش‌آزمون و پس‌آزمون از نمونه استفاده شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار spss و با روش‌های آماری تی تک نمونه‌ای، تی زوجی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که: 1) دوره‌های آموزشی در سطوح چهارگانه از مطلوبیت قابل قبولی برخوردار هستند.2) بین رضایت از دوره‌های آموزشی و رفتار همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. 3) بین سطح رضایت و نتایج همبستگی معناداری وجود ندارد 4) بین رفتار و نتایج همبستگی معناداری وجود ندارد

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها