• بررسی رابطه احساسات سرمایه گذار، رتبه اعتباری و بازده سهام

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/17
  • تعداد بازدید: 21
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  این پژوهش به بررسی رابطه احساسات سرمایه گذار، رتبه اعتباری و بازده سهام شرکت در بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نوع داده کمی، ازنظر منطق اجرا استقرایی و ازنظر نحوه اجرا توصیفی-همبستگی می‌باشد. در این تحقیق از منابع مختلفی ازجمله کتب، مقالات داخلی و خارجی و اینترنت استفاده‌شده است. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل‌های همبستگی و رگرسیون چندگانه با رویکرد پانل پویا آزمون شده است. ابتدا داده‌های گردآوری‌شده در نرم‌افزار اکسل طبقه‌بندی و پس از ساماندهی و محاسبه متغیرها، جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار آماری r بهره گرفته شد.

  به‌منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش، نمونه آماری از شرکت¬های پذیرفته‌شده از بورس اوراق بهادار تهران به روش جامعه در دسترس طی سال‌های ۱۳۹۱-۱۴۰۰ در نظر گرفته شد. بر اساس تحلیل آماری و تخمین رگرسیون‌ها نتایج حاصل از بررسی فرضیه¬ در سطح خطای مورد انتظار نشان داد بین بین رتبه بندی اعتباری و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد. بین احساسات سرمایه گذار و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها