• بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و کارآمدی سرمایه گذاری در نیروی کار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/17
  • تعداد بازدید: 67
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  این تحقیق به بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی و کارآمدی سرمایه گذاری در نیروی کار در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. روش انجام این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نوع داده کمی، ازنظر منطق اجرا قیاسی-استقرایی و ازنظر نحوه اجرا توصیفی-همبستگی می‌باشد. در این تحقیق از منابع مختلفی ازجمله کتب، مقالات داخلی و خارجی و اینترنت استفاده‌شده است. روابط بین متغیرها با استفاده از مدل‌های همبستگی و رگرسیون لجستیک آزمون شده است.

  ابتدا داده‌های گردآوری‌شده در نرم‌افزار اکسل طبقه‌بندی و پس از ساماندهی و محاسبه متغیرها، جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار آماری استاتا بهره گرفته شده است. به‌منظور بررسی فرضیه‌ پژوهش، نمونه آماری مشتمل بر 143 شرکت پذیرفته‌شده در صنایع منتخب از بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 10 ساله سال‌های 1391-1400 مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تحلیل آماری و تخمین رگرسیون‌ها نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار پنج صدم درصد نشان داد: بین مسئولیت پذیری اجتماعی و کارآمدی سرمایه گذاری در نیروی کار رابطه معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها