همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی تاثیر روش تدریس ترکیبی (موبایل و چهره به چهره ) بر پیشرفت تحصیلی و علاقه به درس عربی در دانش آموزان پایه سوم دبیرستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 719
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف اساسی پژوهش حاضر  بررسی  تاثیر روش ترکیبی (موبایل و چهره به چهره ) بر پیشرفت تحصیلی و علاقه به درس عربی در دانش آموزان پایه سوم دبیرستان (مطالعه موردی هنرستان دخترانه تقوا پیشگان، نسیم شهر استان تهران ( 1393-1392) بوده است بدین منظور ابتدا تعداد 120 نفر از دانش آموزان پایه سوم هنرستان تقواپیشگان  انتخاب شدند سپس  در دو گروه آزمایش و گواه دسته بندی شدند. 60 نفر گروه آزمایش به روش ترکیبی ( آموزش موبایل و چهره به چهره) و 60 نفرگروه گواه به روش سنتی آموزش دیدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه معلم ساخته در درس عربی و پرسشنامه محقق ساخته علاقه می باشد .به منظور تحلیل وارد نرم افزار spss شدند. و از آزمون تحلیل کوواریانس برای بدست آوردن تاثیر  و آزمون  تی مستقل برای بدست آوردن تفاوتهای دوگروه استفاده شده است نتایج نشان داد که روش آموزش ترکیبی (موبایل و چهره به چهره ) بر پیشرفت تحصیلی و علاقه به درس عربی تاثیر داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها