اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه تمایل به ارائه بازخور با رضایت کارکنان در شهرداری پارس آباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 684
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، از جمله علل اصلی تمایل به ارائه بازخورد است و با قرار دادن متغیرها و رضایت کارکنان در کنار هم جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری  می یابد هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه تمایل به ارائه بازخورد با رضایت کارکنان در شهرداری پارس آباد بوده است. به همین منظور پرسشنامه ای  با استفاده و بهره-گیری از متغیرهای تاثیر گذار بر تمایل به ارائه بازخورد طراحی شد و در بین کارکنان شهرداری پارس آباد با حجم نمونه 80 نفر جمع آوری گردید و با روش آزمونمستقل  و تحلیل رگرسیون چند متغیره و استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است متغیرهای مستقل تحقیق تاثیر معنی داری بر رضایت کارکنان دارند بنابراین می توان گفت که عوامل موثر ابعاد تمایل به ارائه بازخورد  تاثیرگذار بر رضایت کارکنان به ترتیب اهمیت عبارتند از: ادراک از بازخورد، حمایت از شایستگی، تعلق اجتماعی، حمایت از استقلال عمل.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها