• علل حذف نهایی دروس دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 499
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: حذف نهایی دروس توسط دانشجویان موجب تداخل ساعت برنامه درسی و تداخل ساعت امتحانات در ترم های آینده، کاهش کارآیی، اتلاف وقت، عقب افتادن دانشجو از همکلاسان خود و در نهایت، طولانی شدن مدت تحصیل می گردد. این پژوهش با هدف بررسی علل حذف نهایی دروس دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گردید.

  روش ها: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، پرسشنامه ای در چهار حیطه مربوط به دانشجویان، دروس، آموزش اساتید و استفاده از امکانات تنظیم گردید و بین دانشجویانی که در تاریخ های حذف نهایی برای حذف دروس مراجعه کرده بودند توزیع و توسط آنان تکمیل شد. داده ها با آمار توصیفی و مجذور کای در نرم افزار spss تجزیه تحلیل شد.

  نتایج: علل حذف دروس به ترتیب عبارت بودند از: 44.3 درصد غیبت بیش از حد مجاز در درس، 20.7 درصد مشکل بودن درس، 20.4 درصد پایین بودن نمره امتحان میان ترم، 18.4 درصد تداخل با امتحانات دیگر، 17 درصد تداخل با دروس دیگر، 10.1 درصد نامناسب بودن روش تدریس، 7.4 درصد مشکلات شخصی، 6.3 درصد عدم مطالعه درس در طول ترم.

  نتیجه گیری: باید آگاهی دانشجویان را نسبت به قوانین، آیین نامه ها و عواقب حذف نهایی با ارائه اطلاعات به موقع افزایش داد. آشنا نمودن دانشجویان با قوانین و مقررات آموزشی و توجیه آنان در خصوص پیامدهای حذف نهایی از الزامات دوره های آموزشی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها