اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند زکین در میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 949
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   پالینوفلورای نسبتاً متنوعی با حفظ شدگی ضعیف تا نسبتاً خوب، شامل میکروفیتوپلانکتون ها (سیست پرازینوفیت ها و آکریتارک ها)، اسپورها، کیتینوزوآها و اسکلوکودونت ها در نهشته های سازند زکین میدان گازی کیش، شمال خلیج فارس وجود دارد. با توجه به گسترش چینه شناسی پالینومورف هایی مانند ancyrospora sp. cf. a. cristatisporites trianqulatus, chomotriletes vedugensis geminospora lemurata  و ancyrea lepidophyta سازند زکین در برش چینه شناسی مورد مطالعه با اوایل دونین پسین (فرازنین) نسبت داده شده است. حضور اسکلوکودونت ها به همراه تعداد کمی از میکروفیتوپلانکتون های دریایی با زوائد نسبتاً بلند (مانند multipliciphaeridium sp.)، حاکی از تشکیل رسوبات سازند زکین در برش چینه شناسی مذکور در محیط دریایی نزدیک به ساحل می باشد. وجود geminospra lemurata و grandispora sp.، معرف وجود ژیمنوسپرم های ابتدایی lycopsida, (progymnosperm) و filicopsida در پوشش گیاهی اطراف محیط تشکیل نهشته های مورد مطالعه است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها