• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/11
  • تعداد بازدید: 656
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: رابطه بین سلامت پریودنتال و ترمیم دندانها جدایی ناپذیر است. برای بقای درازمدت ترمیمهای پریودنشیوم باید سالم باشد واز طرف دیگر برای حفظ سلامت پریودنشیوم نکات متعددی را باید در ساخت ترمیم رعایت کرد. این مطالعه با هدف بررسی اثر کراون های ساخته شده در دانشکده دندانپزشکی یزد بر انساج پریودنتال صورت گرفت.

  روش بررسی: در این مطالعه سی کراون مورد معاینه قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت تصادفی و روش تحقیق مقطعی وتحلیلی بود. در این بررسی شاخص لثه ای تغییر یافته (modified gingival index: mgi)، شاخص پلاک (plaque index: pi)، عمق پروبینگ (probing depth: pd)، و عرض لثه کراتینیزه در اطراف دندانهای کراون شده (مورد) در مقایسه با دندانهای طبیعی در سمت مقابل (شاهد) ارزیابی شدند. همچنین خصوصیات کراون ها شامل محل مارجین کراون نسبت به لبه لثه، تطابق کراون در محل مارجین و وضعیت تماس پروگزیمالی مورد ارزیابی قرار گرفت. متغیرهای مورد سنجش توسط آزمونهای آماری paired sample t, rank wilcoxon signed مورد بررسی و تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته ها: mgi, pd در اطراف کراون ها بیشتر از دندان طبیعی مقابل، اما kg, pi در اطراف کراون ها کمتر از دندانهای شاهد بود، البته در مورد شاخصهای پریودنتال (keratinized gingiva: kg) اختلاف معنی دار نبود. در مورد کراون های دارای مارجین زیرلثه kg, pd, pi, mgi بیش از کراون های دارای مارجین بالای لثه و در حد لثه بود. همچنین کراون هایی که در ناحیه مارجین اورهنگ داشتند دارای kg, pd, pi, mgi بیشتری نسبت به کراون های طبیعی بودند و هیچ مورد کوتاهی مارجین مشاهده نشد. کراون های دارای تماس بین دندانی طبیعی kg, mgi, pi, pd کمتری نسبت به کراون دارای تماسهای باز داشتند. در این مطالعه فقط یک مورد کراون با تماس پروگزیمالی محکم مشاهده شد.

  نتیجه گیری: وجود کراون روی دندانها به نحو معنی داری در افزایش عمق سالکوس و شاخص لثه ای یا به عبارت دیگر در بروز تظاهرات التهابی در پریودنشیوم دندانهای مربوطه مؤثر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها