• بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های آتش سوزی منازل مسکونی در استان خراسان جنوبی مورد مطالعه: بیمه دی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/09/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/09/05
  • تعداد بازدید: 1745
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های آتش سوزی منازل مسکونی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه خریداران بیمه آتش سوزی منازل مسکونی بیمه دی در سطح استان خراسان جنوبی است. یک پرسشنامه (شامل 33 سوال) جهت جمع آوری اطلاعات میدانی طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق از طریق آلفای کرونباخ با مقدار 0.944 تایید و برای روایی پرسشنامه نیز از اساتید و متخصصان موضوع نظرخواهی و در نهایت با اعمال نظرات آنها روایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که 7 متغیر آمیخته بازاریابی خدمات (محصول، قیمت، فرآیند، شواهد فیزیکی، کارکنان، ترفیع و مکان) بر فروش بیمه تاثیر دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها