اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی والدین با و بدون دانش آموز ناتوان یادگیری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/01
  • تعداد بازدید: 423
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش حاضر مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی والدین با و بدون دانش آموز دارای اختلال یادگیری خاص بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه والدین دارای دانش آموز مبتلا به اختلال یادگیری خاص و والدین دارای دانش آموز عادی شهر سمنان بودند. نمونه پژوهش شامل 80 نفر (شامل 40 والد دانش آموز دارای اختلال یادگیری خاص و 40 والد دارای دانش آموز عادی) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی طرحواره های ناسازگار اولیه (فرم کوتاه) و پرسشنامه سبک های دلبستگی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه از والدین دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص و والدین دارای دانش آموز عادی در طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی تفاوت معناداری وجود دارد (0.001(p<. نتیجه گیری: تردیدی نیست که چهارچوب روابط خانواده، نوع شخصیت والدین و رفتار آنان اثرات مستقیم و مهمی بر رفتار کودک و یادگیری وی دارد. وجود دانش آموز دارای اختلال یادگیری خاص در خانواده می تواند نامطلوب و چالش زا باشد، بنابراین مادامی که این گروه از دانش آموزان والدینی با طرحواره های نازسازگار و سبک دلبستگی ناایمن داشته باشند، این عوامل می توانند، تأثیر بسیار منفی بر عملکرد تحصیلی و سلامت روانشناختی آنان داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها