• میزان تاثیر ابعاد ظرفیت جذب دانش بر توسعه کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری (مورد مطالعه : بانک ملت)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 469
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تغییر و تحولات روز افزون و به وجود آمدن محیط های پویا در فضای کسب و کار نشان می دهد که سازمان ها برای باقی ماندن در گردونه رقابت و کسب مزیت رقابتی پایدار بایستی راه حلی سریع و مناسب برای این تغییرات داشته باشند. تحقیقات نشان می دهد کارآفرینی سازمانی یکی از عواملی است که تاثیر بسیار زیادی بر موفقیت و بهبود عملکرد سازمان ها دارد. کارآفرینی سازمانی می تواند رشد و نوآوری را در یک سازمان بهبود بخشد و موجب شکوفایی توانمندی ها و ظرفیت های سرمایه انسانی به منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در سازمان شود. یکی از ملزومات کارآفرینی در سازمان، دانش و اطلاعات است و ظرفیت جذب دانش به عنوان توانایی یک سازمان در شناسایی و جذب دانش موجود در خارج از سازمان، نقش مهمی در توسعه کارآفرینی سازمانی دارد. هدف این پژوهش سنجش میزان تاثیر گذاری ظرفیت جذب دانش و مولفه های بر توسعه کارآفرینی سازمانی در صنعت بانکداری می باشد. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان شاغل در بخش های تخصصی و ستادی بانک ملت تهران می باشند که تعداد آن ها 120 نفر بوده که با توجه به جدول مورگان حجم نمونه تعداد 92 نفر می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی است و اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 19 استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی اثرگذار است و بهبود ابعاد ظرفیت جذب دانش موجب توسعه و رشد کارآفرینی سازمانی خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها