• رابطه رهبری معنوی با خلاقیت کاری دبیران مقطع متوسطه ناحیه 1 و 2 شهر خرم آباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/10
  • تعداد بازدید: 360
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه رهبری معنوی با خلاقیت کاری در دبیران مدارس متوسطه ناحیه 1 و 2 شهر خرم آباد انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را 1114نفر دبیر در سال 94-95 تشکیل می داد که از بین این تعداد، 285 نفر (117 نفر زن، 168 نفر مرد)، بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه رهبری معنوی فرای (2003) و پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (1979)، استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها از طریق صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 0.893 و 0.72 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون در 20-spss استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین رهبری معنوی با خلاقیت همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان رهبری معنوی بر سطح خلاقیت دبیران افزوده می شود. بنابراین با توجه به اهمیت خلاقیت و تعیین نقش رهبری معنوی در پیش بینی آن، لزوم توجه دبیران و رهبری معنوی به منظور افزایش خلاقیت ضرورت می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها