• پیش بینی تاب آوری بر اساس هوش هیجانی در امدادگران هلال احمر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/04/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/04/14
  • تعداد بازدید: 352
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی کنندگی هوش هیجانی در تاب آوری امدادگران هلال احمر کلانشهر تهران انجام گرفت.

  مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بود و جامعه آماری شامل کلیه امدادگران مرد هلال احمر کلانشهر تهران بود. که از بین آن ها 220 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از حذف موارد ناقص حجم نمونه به 180 نفر تقلیل یافت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های تاب آوری کانر (cd – ris)، هوش هیجانی مایر و سالووی استفاده شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین متغیر پیش بین با ملاک همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد و متغیر هوش هیجانی می تواند 0.263 تاب آوری را پیش بینی کند. (0.05(p>.

  نتیجه گیری: با توجه به نقش پیش بینی کننده هوش هیجانی در تاب آوری ارائه راهکارهای آموزشی و درمانی با درنظر گرفتن این مولفه می تواند در ارتقای تاب آوری و سلامت روانی این جمعیت مهم در حوزه سلامت موثر باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها