• تاثیر تعهد کارکنان و یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی شرکت مگاموتور

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 478
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف کلی تحقیق حاضر تعیین تاثیر تعهد کارکنان و یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت مگاموتور می باشد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر محتوایی از نوع تحقیقات توصیفی و از نظر گردآوری اطلاعات میدانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت مگاموتور به تعداد 480 نفر می باشد. که تعداد نمونه مورد مطالعه مطابق جدول مورگان 214 نفر تعیین که به روش تصادفی ساده مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه می باشد. تعهد کارکنان با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد کورسگارد و همکاران (1995)، یکپارچگی زنجیره تامین بر اساس امتیازات حاصل از پرسشنامه استاندارد لاونر و همکاران (2005) و عملکرد از پرسشنامه استاندارد راستر (2006) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد تعهد کارکنان بر یکپارچگی زنجیره تامین شرکت مگاموتور تاثیر معناداری دارد. هم چنین نتایج نشان داد یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت مگاموتور تاثیر معناداری دارد. در نهایت تحلیل ها نشان داد تعهد بر عملکرد شرکت مگاموتور با نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها