• واکاوی شبکه تبادل اطلاعات سازمانی حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 445
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‏ های اجتماعی، کنشگران نهادی مختلف درگیر در فعالیت ‏های مدیریت آبخیز در حوزه چهل چای استان گلستان را مورد تحلیل قرار می دهد. هدف کلی مقاله، شناسایی سازمان های دخیل در مدیریت حوزه آبخیز چهل چای از استان گلستان و تحلیل ارتباطات و تعاملات بین سازمان ها از حیث شدت و با تأکید بر شبکه تبادل اطلاعات می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش های مصاحبه و پیمایش با ابزار پرسشنامه استفاده شد. واحد موردمطالعه، سازمان های ذی ربط بودند. طی عزیمت های تیم پژوهش به استان گلستان، سازمان های مرتبط و دخیل در مدیریت مشارکتی حوزه آبخیز چهل چای، شناسایی شده (30 سازمان) و معرفی گردیدند. سپس با پرسشنامه های تخصصی، داده های مورد نیاز در تحلیل شبکه از پانل های مطلع هر سازمان جمع آوری شد. کلیه تحلیل ها با نرم افزار  ucinetپردازش شده و گراف های موردنیاز با drawnet ترسیم شد. طبق یافته های پژوهش، سازمان های ذی ربط در مدیریت جامع حوزه آبخیز گرگان رود، از لحاظ شبکه تبادل اطلاعات با میزان تراکم و تمرکز 5.31 و 5.47 درصد در سطح متوسطی قرار دارند. شبکه تبادل اطلاعات، 274 پیوند معادل یک سوم کل پیوندهای موردانتظار را به خود اختصاص داده است که از این لحاظ نیز در سطح متوسط است.پیشنهاد می شود تا سازوکارهای تشویقی برای مشارکت هر چه بیشتر سازمان‏های غیردولتی و مردم نهاد در فرآیندهای تصمیم‏گیری و اجرای فعالیت‏های آبخیزداری در سطح استان اتخاذ گردد تا این سازمان ‏ها در بلند مدت وارد مرکز شبکه شده و نقش پررنگ ‏تری را ایفا نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها