• ارزیابی شاخص های خونی و پاداکسیدانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی تغذیه شده با عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 511
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات عصاره گلبرگ زعفران بر شاخص های خونی و وضعیت پاداکسیدانی جوجه گوشتی تحت تنش گرمایی بود. برای این منظور، تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی در قالب 4 تیمار آزمایشی شامل 5 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد و سطوح 300، 500 و 700 میلی گرم عصاره گلبرگ زعفران بودند. جوجه ها در قالب سه دوره تغذیه ای شامل دوره آغازین (10-0 روزگی)، رشد (24-11 روزگی) و پایانی (42-25 روزگی) تغذیه شدند. از 25 روزگی تا پایان دوره، برنامه تنش گرمایی به صورت روزانه از ساعت 10 تا 16 اجرا شد و در زمان تنش دما به 36 درجه سانتی گراد می رسید و سپس به دمای oc 22 درجه برگردانده می شد. در پایان دوره آزمایش در روز 42 از دو قطعه جوجه خون گیری شد. تحلیل داده ها نشان داد عصاره گلبرگ زعفران در سطح 300 و بالاتر باعث کاهش کلسترول و ldl خون در مقایسه با شاهد گردید. عصاره گلبرگ زعفران بر غلظت پروتئین تام خون، فعالیت آنزیم های لاکتات دهیدروژناز و آسپارتات آمینوترانسفراز تاثیری نداشت. عصاره گلبرگ زعفران نسبت به شاهد باعث افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز و کاهش فعالیت آنزیم گلوتایتون پراکسیداز و غلظت مالون دی آلدئید خون شد. بنابراین افزودن عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران به جیره جوجه گوشتی، احتمالا باعث کاهش چربی خون و بهبود وضعیت سامانه پاداکسیدانی در جوجه های پرورش یافته در شرایط تنش گرمایی تغذیه شده با عصاره گلبرگ زعفران گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها