• تاثیر چابکی و سرمایه فکری بر نوآوری در اداره کل فنی حرفه ای استان زنجان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 329
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر چابکی سازمانی و سرمایه فکری بر نوآوری در سازمان فنی حرفه ای استان زنجان می باشد. جامعه پژوهش فوق شامل کارکنان سازمان فنی حرفه ای استان زنجان بوده که در مجموع 250 نفر در دسترس بوده اند که تمامی آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه چابکی سازمانی، پرسشنامه سرمایه فکری و پرسشنامه نوآوریی سازمانی، استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه چابکی سازمانی 91%، پرسشنامه نوآوری سازمانی 86% و پرسشنامه سرمایه فکری 85% محاسبه شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری مدل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین چابکی سازمانی و سرمایه فکری با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین از آنجایی که رسالت و هدف سازمان فنی حرفه ای آموزش و تربیت نیروهای کاری فعال می باشد و این هدف با نوآوری در سازمان با سرعت و کیفیت بهتری حاصل می شود. لازم است سازمان فنی حرفه ای کشور برنامه ریزی و تلاش خود را جهت سوق دادن سازمان به سمت نوآور بودن به کار گیرد. از سوی دیگر با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش با توجه ویژه به سرمایه فکری و چابکی سازمانی می توان به نوآوری دست یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم