اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثربخشی اموزش مهارت خود آگاهی بر افزایش تاب آوری زنان مطلقه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 506
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثربخشی اموزش مهارت خود آگاهی بر افزایش تاب آوری زنان مطلقه

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی بر افزایش خودکارآمدی زنان مطلقه شهربابک انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری را کلیه زنان مطلقه شهربابک که به مراکز مشاوره خانواده شهرستان مراجعه می کردند شامل شد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از مراکز مشاوره تعداد 30 نفر انتخاب شدند و در نهایت 15نفر درگروه آزمایش و 15نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) بود. هر دو گروه پیش آزمونها را تکمیل نموده و سپس گروه آزمایش در 10جلسه آموزش مهارت خود آگاهی شرکت نموده و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. درپایان هر دو گروه در مرحله پس آزمون ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند نتایج نشان میدهد که بین نمرات پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و آموزش مهارت خودآگاهی موجب افزایش تاب آوری زنان مطلقه میشود.. پیشنهاد میشود با توجه به اثربخشی آموزش مهارت خودآگاهی ازین شیوه آموزشی برای افزایش  تاب آوری زنان مطلقه استفاده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها