• بررسی تاثیر توانمندسازی بر خلاقیت مدیران بر اساس آموزش سازمانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/02/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/02/17
  • تعداد بازدید: 229
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی تاثیر توانمندسازی بر خلاقیت مدیران بر اساس آموزش سازمانی

  امروزه جهان در حال تغییر و تحولات سریع و روز افزون است و در این میان سازمان هایی می توانند موجودیت خود را حفظ کنند و به رقابت ادامه دهند که دارای توانمندسازی روانشناختی و خلاقیت باشند. و آموزش یک وظیفه حیاتی برای سازمان هاست. برای بقاء و شکوفایی در جهان کاملا رقابتی و در حال پیشرفت امروز و فردا، کارفرمایان باید بتوانند به طورمستمر دانش، مهارت ها، نگرش ها و رفتارهای کارکنان را به روزآوری نموده و بهبود بخشند. آموزش از جمله مهم ترین عواملی می باشد که نقش عمده ای در افزایش توانمندی کارکنان ایفا می کند، آموزش های ضمن خدمت کارآمدترین ابزار و قوی ترین فرآیند موجود برای انتقال دانش و مهارت به نیروی انسانی و تقویت آن ها برای انجام وظایف محوله می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش توانمندسازی در خلاقیت مدیران مدارس از طریق آموزش سازمانی می باشد، تا بتوان به واسطه آن از وضعیت عوامل تاثیرگذار بر توسعه این نظام در سازمان مورد مطالعه، آگاهی یافت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه شهرستان قائم شهر که با توجه به آمار سازمان آموزش و پرورش شهرستان 54 نفر در سال 1395 بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و بصورت مقطعی می باشد. این پژوهش بر اساس داده های جمع آوری شده از 47 تن از آزمودنی ها، بر اساس فرمول کوکران با روش نمونه گیری طبقه بندی شده، از جامعه مورد نظر انجام شده است. توزیع پرسشنامه ها در هر طبقه، تصادفی بوده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه منطبق بر مدل مفهومی پژوهش، جمع آوری و از طریق نرم افزارهای spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. هم چنین برای بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون کولموگروف - اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه ای و تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده است. یافته ها در خصوص آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد، با توجه به مقادیر میانگین، انحراف از معیار، مقدار آماره تی و مقدار احتمال، فرضیه صفر در خصوص متغیرهای پژوهش به شرح زیر است؛ بین توانمند سازی مدیران و تاثیر آن بر خلاقیت از طریق آموزش سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و فرضیه اصلی پژوهش ما تایید شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها