• بررسی رابطه حس انسجام و رضامندی از روابط با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی با میانجیگری هوش موفق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/07/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/07/01
  • تعداد بازدید: 250
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رابطه حس انسجام و رضامندی از روابط با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی با میانجیگری هوش موفق

  این مقاله به بررسی رابطه حس انسجام و رضامندی از روابط با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی با میانجی گری هوش موفق می پردازد. تحقیق حاضر با انتخاب 250 نفر  از دانشجویان علوم پزشکی استان آذربایجان غربی به روش نمونه گیری تصادفی  با استفاده از روش پژوهش همبستگی (از نوع معادلات ساختاری) انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش موفق استرنبرگ و گریگورنکو، فرم کوتاه پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی، پرسشنامه رضایت مندی از روابط rss استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، بوت استراپ و سوبل از طریق برنامه نرم افزار spss و amos  با نسخه 22  مورد مورد تحلیل قرار گرفتند و نتایج زیر به دست آمد: اثر مستقیم حس انسجام (06.0) و هوش موفق (61.0) در برآورد  عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی معنی دار می باشد. اما اثر مستقیم رضامندی از روابط معنی دار به دست نیامد. اثر غیر مستقیم حس انسجام (t-value=3.4) و رضامندی از روابط(t-value=1.97)  با میانجیگری هوش موفق معنی دار می باشد. در مجموع 40.0درصد از واریانس عملکرد تحصیلی از طریق متغیرهای مدل تبیین می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها