• تحلیل فضایی زیست پذیری محلات شهری (مورد مطالعه: منطقه 11 تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/23
  • تعداد بازدید: 355
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تحلیل فضایی زیست پذیری محلات شهری (مورد مطالعه: منطقه 11 تهران)

  اصطلاح زیست پذیری اشاره به درجه تامین ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیت های افراد آن جامعه دارد یک جامعه غیرزیست پذیر به نیازهای افراد آن جامعه بی اعتنا است. بر این اساس زیست پذیری یکی از مباحث و تئوری های اخیر در برنامه ریزی شهری می باشد. که مانند دیگر تئوری ها ما را به سوی داشتن شهری مطلوب تربرای زندگی رهنمون می سازد. تحقیق حاضر به لحاظ روش ارزیابی- مقایسه ای، به لحاظ نوع، کیفی و از نظر زمانی مقطعی و برای گردآوری داده ها از روش اسنادی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش ساکنین منطقه 11 تهران می باشد. داده های مورد نیاز برای تحلیل با استفاده از پرسشنامه تکمیل و پایایی ابزارسنجش با الفبای کرونباخ (0.8) تایید، و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و با استفاده از آزمون های (آنوا، فریدمن و cone sample t test) مورد تحلیل قرار گرفته اند و برای تحلیل فضایی داده ها از روش idw در نرم افزار gis استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، محله منیریه از لحاظ زیست پذیری دارای وضعیت مطلوب و محله اسکندری دارای وضعیت نامطلوب هستند. نتایج پژوهش در تحلیل آماری و تحلیل فضایی نشان دهنده وضعیت زیست پذیری متوسط منطقه 11 با گرایش به سمت وضعیت مطلوب را ارزیابی می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم