• بررسی و مقایسه کیفیت کفپوش های پارکت با سایر کفپوش های سالن های ورزشی چند منظوره استان مازندران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 324
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی و مقایسه کیفیت کفپوش های پارکت با سایر کفپوش های سالن های ورزشی چند منظوره استان مازندران

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی کیفیت کاربردی کفپوش سالن های ورزشی ازنظر استفاده کنندگان و کاربران با توجه به مؤلفه های استاندارد آن و مقایس های بین کیفیت کفپوش های چوبی با سایر کفپوش ها از سختی و برگشت توپ (قابلیت ارتجاعی) بود.

  روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بود و به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری کلیه سالن های ورزشی چندمنظوره تحت مسئولیت ادارات دولتی استان مازندران بود. آزمون تعیین سختی سطح با دستگاه سختی سنج (durometer) و به روش شر آ طبق استاندارد انجمن آزمون و مواد امریکا (astmd2240) با دامنه سختی 0 تا 100 انجام پذیرفت. آزمون برگشت توپ نیز بر روی کف پوش ها با رهاسازی توپ از فاصله 180 سانتی متری و اندازه گیری مقدار ارتفاع برگشت آن و محاسبه میانگین این اعداد باهم و هم چنین مقایسه با حداقل مقدار برگشت 90 درصد از سطح بتن (طبق استاندارد تعیین شده از سوی fiba) انجام پذیرفت. در بخش توصیفی برای تعیین میزان رضایتمندی کاربران سالن ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و اعتبار آن 0.9 تعیین شده، استفاده شد، که بین ورزشکاران رشته های مختلف در سالن های ورزشی چند منظور توزیع و پس از تکمیل جمع آوری شد.

  یافته ها: میانگین سختی سطح اندازه گیری شده بین سطوح چوبی و غیرچوبی در کفپوش سالنها و انجام آزمون تی مستقل بین دو گروه نشان می دهد اختلاف معناداری در سطح اطمینان 95 درصد بین پارامتر سختی کفپوش پارکت با سایر کفپوش ها وجود ندارد و برای هر دو حالت متوسط مقدار سختی 94 شرآ است. هم چنین نتایج نشان داد که در پارامتر برگشت توپ، در سطح اطمینان 95 درصد، تفاوت معنی داری بین کفپوش پارکت و سایر کفپوش ها وجود ندارد. هم چنین با توجه به برگشت توپ بسکتبال استاندارد در کفپوش ها در هر دو نوع کفپوش توپ به اندازه استاندارد نسبت به اسفالت به سمت بالا برگشت داشت.

  نتیجه گیری: میزان رضایتمندی کاربران از کفپوش پارکت تقریباً در تمامی پارامترها بیش تر از سایر کفپوش هاست. اگرچه تفاوت معنی داری بین سختی و برگشت توپ (قابلیت ارتجاعی) در کفپوش ها وجود ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها