• تدوین مدل بازاریابی اجتماعی برای ارتقای مشارکت میان سالان آگاه و کم درآمد در فعالیت بدنی منظم، یک مطالعه کیفی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 292
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تدوین مدل بازاریابی اجتماعی برای ارتقای مشارکت میانسالان آگاه و کم درآمد در فعالیت بدنی منظم، یک مطالعه کیفی

  زمینه و هدف: میان سالی دورهای مهم از زندگی بوده که با کاهش آمادگی جسمانی همراه است؛ از این رو مشارکت در فعالیت بدنی منظم در این دوره، اهمیت بسیاری دارد. هدف از این پژوهش تدوین مدل بازاریابی اجتماعی برای ارتقای مشارکت میانسالان آگاه و کم درآمد در فعالیت بدنی منظم است.

  روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی با رویکرد داده بنیاد است که در دو مرحله انجام گرفت. مرحله اول شامل شناخت دیدگاه مخاطبین هدف درباره مشارکت در فعالیت بدنی و مرحله دوم شامل تعیین راهکارهای آمیخته بازاریابی اجتماعی و تدوین مدل پژوهش بوده است. جامعه آماری مرحله اول را افراد سالم 45 تا 64 ساله تشکیل می دادند و در مرحله دوم، جامعه آماری شامل متخصصین مربوطه بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و نظری انجام شد و داده ها از طریق 3 گروه کانونی و 18 مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری سه مرحله ای استفاده شد و اعتبار داده ها به روش های استاندارد بررسی شد.

  یافته ها: پس از شناسایی موانع درونی و بیرونی و تسهیل کننده های مشارکت میانسالان آگاه و کم درآمد در فعالیت بدنی منظم، راهکارهای آمیخته بازاریابی اجتماعی شامل راهکارهای محصول، مکان، ترویج و قیمت، تعیین شدند و مدل نهایی پژوهش تدوین شد.

  نتیجه گیری: برای ارتقای مشارکت میانسالان آگاه و کم درآمد در فعالیت بدنی منظم، می بایست فعالیت های بدنی استاندارد، اصولی، مفرح و اجرایی با کم ترین هزینه های ممکن و بهترین شرایط دسترسی، با مناسب ترین پیام های ترویجی به مخاطبان هدف عرضه شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها