• رابطه ظرفیت تغییرسازمانی و تفکر استراتژیک مدیران ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 209
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله رابطه ظرفیت تغییرسازمانی و تفکر استراتژیک مدیران ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ظرفیت تغییرسازمانی و تفکر استراتژیک مدیران ورزشی استان چهارمحال و بختیاری بود. متفکران استراتژیک سازمآن ها باید از فرایندها و بحران های روزانه فراتر رفته و توجه خود را بر توسعه ظرفیت سازمان برای پاسخگویی مؤثر به عدم اطمینان های محیطی معطوف دارند.

  روش کار: روش پژوهش توصیفی، همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه این تحقیق 106 نفر بوده است. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه ظرفیت تغییر سازمانی (2003) و تفکر استراتژیک لیدکا (1998) استفاده گردید. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ برای ظرفیت تغییر سازمانی برابر 0.86=α و تفکر استراتژیک برابر 0.95=α محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از روش های آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه ی گام به گام در سطح معنی داری 0.05 استفاده شده است. کلیه محاسبات با استفاده از نرم افزار spss23 انجام شد.

  یافته ها: نتایج آزمون رگرسیون نشان داد مولفه های ظرفیت تغییر سازمانی درصد واریانس تفکر استراتژیک مدیران را تبیین می کند. یعنی مولفه های ظرفیت تغییر سازمانی قادر به پیش بینی تفکر استراتژیک مدیران ورزشی می باشند. در این میان به ترتیب فرهنگ پاسخگو با (0.260=β)، رهبران قابل اعتماد با (0.223=β) فرهنگ نوآوری با (0.95=β)، تفکر سیستمی با (0.043=β)، عاملان تغییر توانمند با (0.034=β)، منابع انسانی اعتمادپذیر با (0.013=β)، سیستم ارتباطی با (0.004=β)، سیستم ارتباطی با (0.004=β)، قادر به تبیین و پیش بینی متغیر ملاک یعنی تفکر استراتژیک هستند.

  نتیجه گیری: در فضای کسب و کار امروز که فشارهای بی حد برای دستیابی به نتایج کوتاه مدت، اهداف بلند مدت را کنار زده و از مرکز توجه مدیران دور می کند، متفکران استراتژیک از فرآیندها و بحران های روزانه فراتر رفته و توجه خود را بر توسعه ظرفیت سازمان به ویژه ایجاد زیرساخت های اجتماعی مناسب برای پاسخگویی موثر به عدم اطمینان های محیطی معطوف می دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها