• نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه اکوتوریسم ورزشی منطقه آزاد انزلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 362
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه اکوتوریسم ورزشی منطقه آزاد انزلی

  زمینه و هدف:. اکوتوریسم به عنوان یک استراتژی توسعه گردشگری که مبتنی بر اصول حفاظت محیط زیست و توجه به جامعه محلی است، با تجربه های موفقیت آمیزی در نقاط مختلف جهان همراه بوده است و یکی از جنبه های کلیدی توسعه پایدار محسوب می شود که محققان، اندیشمندان و برنامه ریزان گردشگری، آن را مورد تأیید و تأکید قرار داده اند. هم چنین اکوتوریسم ورزشی که تحت تأثیر نگرش های جدید و نوینی مطرح شده است، از بازار مناسب و رو به رشدی در سال های اخیر برخوردار شده است. عوامل گوناگون در توسعه اکوتوریسم ورزشی نقش دارند که بازاریابی اجتماعی یکی از بخش های مهم در شکوفایی آن می باشد. بدین منظور می توان از ابعاد بازاریابی اجتماعی به منظور توسعه اکوتوریسم ورزشی بهره برد. از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه اکوتوریسم ورزشی منطقه آزاد انزلی می باشد.

  روش کار: روش تحقیق حاضر توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه گردشگران ورزشی که در تابستان 1398 در منطقه آزاد انزلی حضور داشتند، تشکیل شد. نمونه پژوهش تعداد 121 نفر بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 41 سؤالی بود. هم چنین برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار پی ال اس استفاده شده است.

  یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد بین تمامی ابعاد بازاریابی اجتماعی شامل فرهنگ سازی (2.14=t-value)، آموزش (4.04=t-value) آشنایی با طبیعت (3.77=t-value) و حفظ محیط زیست (3.79=t-value) با توسعه اکوتوریسم ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مدیران و تصمیم سازان می توانند با برنامه ریزی هدفمند و دقیق از منافع قابل ملاحظه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از استفاده از راهبردهای بازاریابی اجتماعی بهره لازم را ببرند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها