• تأثیر تمرینات هوازی بر کیفیت زندگی معتادین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 246
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر تمرینات هوازی بر کیفیت زندگی معتادین

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات هوازی در 8 هفته بر کیفیت زندگی معتادان می باشد.

  روش کار: این مطالعه از نوع نیمه تجربی و پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. به منظور انجام این تحقیق 30 مرد مبتلا به اعتیاد تحت درمان با متادون با میانگین سنی (6.38±33.53) سال و وزن (15.42±70.06) کیلوگرم پس از طی غربالگری پزشکی به دو گروه تجربی با 14 نفر و کنترل با 16 نفر تقسیم شدند. به منظور تعیین سطح کیفیت زندگی آزمودنی ها از پرسشنامه sf-36 استفاده شد.

  یافته ها: بین کیفیت زندگی افراد معتاد در گروه آزمایش و کنترل تفاوت آماری معناداری مشاهده گردید و افراد در گروه آزمایش احساس می کردند که کیفیت زندگی بهتری دارند.

  نتیجه گیری: به نظر می رسد تمرینات هوازی بر کیفیت زندگی معتادین تاثیر مثبت دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها