• استفاده از روش گام به گام زمانی باقیمانده وزنی زمانی در حل مسائل انتشارموج محوری در اعضای سازهای با مقطع متغیر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 171
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله استفاده از روش گام به گام زمانی باقیمانده وزنی زمانی در حل مسائل انتشارموج محوری در اعضای سازهای با مقطع متغیر

  در این مقاله روشی برای حل مساله انتشار موج محوری در اعضای میل های با مقطع متغیر بر پایه روش گام به گام باقیمانده وزنی زمانی، توسعه داده شده است. از مزایای این روش عدم نیاز به المان بندی عضو است که از ماهیت بدون شبکه آن ناشی می شود. هم چنین پیوستگی جابجایی و تنش به طور کامل در سراسر عضو برقرار خواهد بود. ایده روش گام به گام زمانی، استفاده از روابط پیش انتگرالگیری در کنار معادلات تعادل است. در این روش شرایط اولیه به صورت دقیق و معادله تعادل با استفاده از روش باقیمانده وزنی ارضاء میشود. از دیگر ویژگیهای این روش، ذخیرهسازی اطلاعات هر گام زمانی بر روی ضرایب توابع پایه است، به گونه ای که پیشروی حل در زمان بدون نیاز به انتخاب نقاط درون عضو و تنها با استفاده از یک رابطه بازگشتی برای ضرایب پایه های درون یاب انجام می شود. در این روش از توابع پایه نمایی برای برآورد مکانی معادله دیفرانسیل با ضرایب غیرثابت استفاده شده است. هم چنین در حوزه زمان، با فرض تغییرات خطی شتاب، ابتدا توابع سرعت و جابه جایی در زیر بازه n ام توسط روابط پیش انتگرالگیری مشخص می شوند. با توجه به اینکه این توابع وابسته به میدان شتاب هستند، میدان شتاب به صورت ترکیبی از یک تابع مجهول مکانی و دو دسته از توابع نمایی بیان می گردد. سپس با جایگذاری میدان جابه جایی حاصل از روابط پیش انتگرال گیری در معادله تعادل با ضرایب غیر ثابت و ارضاء وزنی آن، پاسخ معادله به دست می آید. در ادامه تابعی با عنوان تابع تحریک معرفی می شود که با برابر قرار دادن آن با نموجابه جایی در انتهای هرگام زمانی، ضرایب مجهول توابع پایه بدست می آید. شرایط مرزی نیز در انتهای هر گام زمانی و بر روی نقاط مرزی ارضاء می شود. با توجه به این نکته که در روش گام به گام زمانی، شرایط اولیه بازه زمانی n+1، از مقادیر سرعت و جابه جایی در انتهای بازه زمانی n ام تعیین می شود، در مرحله آخر لازم است رابطه بازگشتی اصلاح ضرایب برای پیشروی حل در زمان با برابر قرار دادن میدان جابه جایی در ابتدای بازه زمانی n+1 ام و انتهای بازه زمانی n ام بدست می آید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم