• روانسنجی ابزار عوامل موثر بر ماندگاری و افزایش عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 168
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله روانسنجی ابزار عوامل موثر بر ماندگاری و افزایش عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر ماندگاری و افزایش عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ نوع جستجوی داده ها از نوع ترکیبی و به لحاظ روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع اکتشافی می باشد که جمع آوری داده ها به صورت میدانی و پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان فدراسیون های ورزشی منتخب کشور و جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مسئولین، کارشناسان و مربیان تیم ملی فدراسیون شنا، دو و میدانی و ژیمناستیک و ورزشکاران تیم های ملی می باشد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه عمیق با خبرگان و در بخش کمی عبارت بود از پرسشنامه 72 عبارتی محقق ساخته حاصل از بخش کیفی. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss نسخه 21 و liserel نسخه 8.8 استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامه عوامل موثر بر افزایش طول عمر قهرمانی ورزشکاران تیم های ملی در رقابت های بین المللی جهانی و المپیک روایی و پایایی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم