همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر پیاده سازی سبک رهبری خیراندیش بر بهره وری سرمایه های انسانی در شعب تامین اجتماعی استان اصفهان با نقش میانجی کارافرینی ناب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/04/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/04/07
  • تعداد بازدید: 165
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر پیاده سازی سبک رهبری خیراندیش بر بهره وری سرمایه های انسانی در شعب تامین اجتماعی استان اصفهان با نقش میانجی کارافرینی ناب

  هدف اصلی پژوهش حاضر،شناخت تأثیر پیاده سازی سبک رهبری خیراندیش بر بهره وری سرمایه های انسانی در شعب تامین اجتماعی استان اصفهان با نقش میانجی کارافرینی ناب می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی (میدانی) است. در این تحقیق، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در شعب تامین اجتماعی استان اصفهان می باشند که تعداد آن ها در زمان انجام تحقیق حاضر، هفتصد و پنجاه نفر بوده که بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد دویست و پنجاه و شش نفر به عنوان نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند.

  جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شد. قابل ذکر است که برای سنجش روایی پرسشنامه ها از "روایی محتوایی" استفاده و هم چنین به منظور تأیید پایایی (اعتبار) از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور بررسی آزمون فرضیهها، مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کار رفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند کلیه مولفه های سبک رهبری خیراندیش بر بهره وری سرمایه های منابع انسانی تأثیر معنی داری دارند. ضمنا مشخص گردید که متغیر کارافرینی ناب بر تاثیرگذاری متغیر مستقل (سبک رهبری خیراندیش) بر متغیر وابسته (بهره وری سرمایه های انسانی) نقش میانجی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها