• بررسی رابطه کنترل عاطفی و جهت گیری مذهبی با بهزیستی روان شناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 178
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رابطه کنترل عاطفی و جهت گیری مذهبی با بهزیستی روان شناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

  هدف از این تحقیق بررسی رابطه کنترل عاطفی و جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت بود، حجم نمونه مورد نظر 328 نفربوده و روش تحقیق به صورت توصیفی از نوع همبستگی، روش جمع آوری اطلاعات به صورت پیمایشی بود، یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که بین کنترل عاطفی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت رابطه معنادار مثبت وجود دارد و در زمینه کنترل عاطفی بین خرده مؤلفه های (کنترل خشم، افسردگی، کنترل اضطراب، عاطفه مثبت) رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

  بین جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت رابطه معنادار مثبت وجود دارد و در زمینه جهت گیری مذهبی (درونی و بیرونی) رابطه معنادار مثبت وجود دارد. کنترل عواطف و جهت گیری مذهبی به طور کلی قادر است واریانس بهزیستی روانشناختی را تبیین کند به عبارت دیگر کنترل عواطف و خرده مؤلفه هایش به همراه جهت گیری مذهبی با خرده مؤلفه هایش قادر به تأثیر گذاری بهزیستی روانشناختی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها