• بررسی نقش خودکارآمدی کنترل احساس، علائم افسردگی و استرس پس از سانحه بر خطر ابتلا به خودکشی در میان نوجوانان شهرستان کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 206
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی نقش خودکارآمدی کنترل احساس، علائم افسردگی و استرس پس از سانحه بر خطر ابتلا به خودکشی در میان نوجوانان شهرستان کرمانشاه

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش خودکارآمدی کنترل احساس، علائم افسردگی و استرس پس از سانحه پرخطر ابتلا به خودکشی در میان نوجوانان شهرستان کرمانشاه است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تمامی نوجوانان مراجعه کننده به مراکز روان شناسی و روانپزشکی شهرستان کرمانشاه در سال 1397 است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 55 نفر از نوجوانان انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه خودکارآمدی کنترل احساس، پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه استرس پس از سانحه و پرسشنامه افکار خودکشی بک است.

  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که خودکارآمدی کنترل احساس، علائم افسردگی و استرس پس از سانحه توانایی معناداری برای پیش بینی خطر ابتلا به خودکشی در میان نوجوانان دارد. هم چنین بین افکارخودکشی و خودکارآمدی درک شده منفی و افسردگی و استرس پس از آسیب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این که بین افکار خودکشی و خودکارآمدی درک شده مثبت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر ارتباط بین خودکارآمدی کنترل احساس، علائم افسردگی و استرس پس از سانحه بر خطر ابتلا به خودکشی در میان نوجوانان را آشکار نمود. بنابراین پیشنهاد می شود برنامه های جهت کنترل علائم افسردگی و استرس پس از سانحه و به تقویت خودکارآمدی کنترل احساس طراحی و اجرا شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم