• بررسی اثرات متقابل ورمی کمپوست و محلول پاشی اَفشره جلبک دریایی ( ascophyllum nodosum ) بر عولکرد بیولوژیک لوبیا چشن بلبلی (vigna unguiculata spp. sinensis)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 249
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی اثرات متقابل ورمی کمپوست و محلول پاشی اَفشره جلبک دریایی ( ascophyllum nodosum ) بر عولکرد بیولوژیک لوبیا چشن بلبلی ((vigna unguiculata spp. sinensis

   به منظور بررسی اثرات متقابل ورمی کمپوست و محلول پاشی افشره جلبک دریایی ( ascophyllum nodosum ) بر عولکرد بیولوژیک لوبیا چشن بلبلی ((vigna unguiculata spp. sinensis آزمایشی طی سال 1397 در شهرستان اراک اجرا شد. آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از مصرف مقادیر مختلف کاربرد کود ورمی کمپوست در چهار سطح شامل شاهد (عدم کاربرد ورمی کمپوست)، 5 تن در هکتار، 10 تن در هکتار و 15 تن در هکتار کاربرد ورمی کمپوست. عامل دوم محلول پاشی افشرده جلبک دریایی در 4 سطح شامل شاهد (عدم محلول پاشی)، 1 درصد، 2 درصد و 3 درصد بودند. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربرد ورمی کمپوست بر تمامی صفات مورد بررسی تاثیر معنی داری داشت. هم چنین اثر اصلی محلول پاشی عصاره جلبک دریایی بر صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت تاثیر معنی داری داشت.

  در مورد اثر متقابل کاربرد ورمی کمپوست در محلول پاشی عصاره جلبک دریایی نه تنها صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت معنی دار بود. نتایج مقایسات میانگین مربوط به صفات مذکور حاکی از آن بود که بالاترین مقادیر صفات فوق از تیمار کاربرد 15 تن در هکتار ورمی کمپوست و محلول پاشی عصاره جلبک دریایی با غلظت 3 درصد بدست آمد به طوری که بر اساس نتایج مقایسات میانگین مربوط به اثر متقابل کاربرد ورمی کمپوست در کاربرد جلبک نشان داد که بیش ترین عملکرد دانه با میانگین 500 گرم در مترمربع مربوط به تیمار کاربرد 15 تن در هکتار ورمی کمپوست و محلول پاشی با افشره جلبک 3 درصد بود و کم ترین میانگین با میانگین 156.5 گرم در مترمربع مربوط به تیمار شاهد (عدم مصرف کود ورمی کمپوست و عدم محلول پاشی با افشره جلبک) بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت کاربرد مقادیر بالای ورمی کمپوست و محلول پاشی عصاره جلبک دریایی می تواند تاثیر بسزایی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیای چشم بلبلی داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها