• طراحی فضاهای شهری با تاکید بر معماری منظر شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/30
  • تعداد بازدید: 365
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله طراحی فضاهای شهری با تاکید بر معماری منظر شهری

   مقاله حاضر در رابطه با طراحی فضاهای شهری با تاکید بر معماری منظر شهری می باشد. منظر شهری نیز در آغاز امری عینی است که به واسطه کیفیت ظهور عوامل فیزیکی محیط موجودیت می یابد. لکن تدریجاً و بواسطه حضور در شرایط تاریخی و تکرار شدن در مقابل گروه انسان های ادراک کننده آن، واجد نوعی وجود ذهنی گشته و به عنصر مشترک پیوند دهنده افراد جامعه بدل می گردد. منظر در این حالت موجودی عینی- ذهنی است که در هر دو عالم واقع و ذهن دارای موجودیتی است که قطع هیچیک از آنها مقدور نیست.

  ویژگی اصلی مفهوم منظر شهری آن است که به عنوان یک پدیده «عینی- ذهنی» انسانی- کالبدی و یک ساختار اجتماعی- فضایی مطرح می گردد؛ به عبارت دیگر منظر شهری، پدیداری است که تنها از طریق تجربه انسانی و در تعامل میان انسان و محیط آشکار می شود. این مفهوم از مفهوم فضایی و سه بعدی کالبد فراتر رفته و با لحاظ گردیدن، بعد «معنا» یک تحول چارچوبی از پارادایم «فضا» به پارادایم «مکان» دانست. روش تحقیق حاضر بصورت توصیفی و تحلیلی اسنادی و کتابخانه ای با توجه به یافت های دیگر اندیشمندان می باشد. هدف اصلی پژوهش تبین رابطه بین شهرسازی منظر و معماری منظر شهری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم