همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • اثربخشی روش آموزش شبکه ای بر رضایت شغلی معلمان و خودمختاری حمایت شده در دانش آموزان منطقه گوگان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 209
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثربخشی روش آموزش شبکه ای بر رضایت شغلی معلمان و خودمختاری حمایت شده در دانش آموزان منطقه گوگان

  تحقیق حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها نیمه تجربی به شمار می آید که به شکل میدانی انجام گرفته است. تحقیق حاضر را میتوان بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایشی و گروه گواه است. متغیرهای رضایت شغلی و خودمختاری حمایت شده در دو گروه کنترل و آزمایش قبل و بعد از برگزاری کلاس های آموزش شبکه ای مورد سنجش و بررسی قرار می گیرد. جامعه تحقیق شامل دو گروه معلمان و دانش آموزان می باشد.

  که 10 معلم در گروه مداخله و 10 معلم در گروه کنترل انتخاب می شود و هر کدام از معلمان گروه مداخله دو دانش آموز بصورت تصادفی انتخاب و با استفاده از روش آموزش مبتنی بر شبکه به آنان اموزش خواهند داد. لذا 20 دانش آموز در گروه مداخله انتخاب و 20 نفر نیز به گروه کنترل انتخاب می شوند به گروه کنترل بصورت سنتی آموزش داده خواهد شد. گردآوری اطلاعات این تحقیق (پیشینه و ادبیات نظری) بصورت کتابخانه ای و جمع آوری داده های تحقیق به شیوه میدانی خواهد بود. بررسی اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات نمونه ها نشان دهنده آن است که بیشترین فراوانی درگروه آزمایش مربوط به جنسیت دختران (0.60)  ) و در گروه کنترل بیش ترین فراوانی مربوط به جنسیت پسران (0.52)  ) می باشد. هم چنین در گروه آزمایش 58.3  درصد در شش سال اول و در گروه کنترل نیز بیش ترین فراوانی مربوط به شش ساله اول (41.7 درصد) بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که اثر آموزش شبکه ای بر رضایت شغلی معلمان و خودمختاری حمایت دانش آموزان در سطح احتمال 5 درصد از نظر آماری معنی دار بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها