همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • رابطه بین رفتارهای قلدرانه با خودکارآمدی و پذیرش اجتماعی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 176
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  رابطه بین رفتارهای قلدرانه با خودکارآمدی و پذیرش اجتماعی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول

  دوره نوجوانی یکی از مراحل بحرانی در زندگی هر فرد است که عبور کردن موفق از این مرحله بر سلامت روان و شخصیت فرد در دوران بزرگسالی نقش تعیین کننده ای دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتارهای قلدرانه با خودکارآمدی و پذیرش اجتماعی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول در شهر اصفهان بودند. تعداد 96 نفر از دانش آموز به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند.

  پرسشنامه های مورد استفاده شامل پرسشنامه 18 سوالی قلدری (ایلی نویز، 2001 )، پرسشنامه 30 سوالی خودکارآمدی تحصیلی(جینگ و مورگان، 1999)، پرسشنامه 33 سوالی پذیرش اجتماعی)مارلو و کراون، 2002 ( بود. داده های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد بین رفتارهای قلدرانه با خودکارآمدی رابطه معناداری وجود داشت (0.05(p<. اما بین رفتارهای قلدرانه و پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی و پذیرش اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها